Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Μυστήριο με τον θάνατο 65χρονου στη Λευκάδα: Βρέθηκε νεκρός σε τσιμεντένια δεξαμενή

Μυστήριο με τον θάνατο 65χρονου στη Λευκάδα: Βρέθηκε νεκρός σε τσιμεντένια δεξαμενή

ÁóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí ðåñéï÷Þ óôç óõìâïëÞ ôùí ïäþí Ìïõóþí êáé ÈçóÝùò óôï Ðáëáéü ÖÜëçñï ôçí ÄåõôÝñá 3 Áðñéëßïõ 2017. Ïé Üíäñåò ôçò áóôõíïìßáò áíáæçôïýí Ýíáí áðü ôïõò ôÝóóåñéò êáêïðïéïýò, ðïõ íùñßôåñá åéóÝâáëáí óå äéáìÝñéóìá 8ïõ ïñüöïõ óå ðïëõêáôïéêßá. Ïé äñÜóôåò áêéíçôïðïßçóáí ôçí çëéêéùìÝíç Ýíïéêï êáé áöïý ôçí Ýäåóáí êáé ôç ößìùóáí ôçò Üñðáîáí áíôéêåßìåíá áîßáò. Ï ãéïò ôçò ãõíáßêáò ðïõ ìÝíåé óôïí 9ï üñïöï, ìÝóù êÜìåñáò áóöáëåßáò áíôéëÞöèçêå üôé êÜôé äåí ðÜåé êáëÜ êáé áìÝóùò åíçìÝñùóå ôçí ¶ìåóç ÄñÜóç. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Νεκρός ανασύρθηκε άντρας από τσιμεντένια δεξαμενή στα Χορτάτα στην Λευκάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο άντρας ήταν ημεδαπός, ηλικίας 65 ετών.

Στην περιοχή έφτασαν άμεσα η αστυνομία και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ερευνήσουν το περιστατικό και να ανασύρουν το πτώμα.