Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΔΟΕ: Καταργείται η Ειδική Γραμματεία

ΣΔΟΕ: Καταργείται η Ειδική Γραμματεία

Óôïõò ïéêïíïìéêïýò åéóáããåëåßò ðñïóÞëèáí ôçí ÔåôÜñôç 9 Éáíïõáñßïõ 2013, ãéá íá äþóïõí åîçãÞóåéò ç ÅëÝíç Ðáðáêùíóôáíôßíïõ îáäÝñöç ôïõ Ãéþñãïõ Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, ï óýæõãüò ôçò Óõìåþí Óéêéáñßäçò êáé ï Üíôñáò ôçò áäåñöÞò ôçò, ÁíäñÝáò Ñùóóþíçò. Ìáæß ôïõò ï äéêçãüñïò ôïõò, Ãéþñãïò ÓôåöáíÜêçò. ÊëÞèçêáí íá äþóïõí åîçãÞóåéò ãéá ôá êáêïõñãÞìáôá ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò óå õðåîáãùãÞ êáé íüèåõóç åããñÜöïõ ìå âÜóç ôéò åðéâáñõíôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ ðåñß êáôá÷ñáóôþí ôïõ Äçìïóßïõ, öïñïäéáöõãÞ, îÝðëõìá âñþìéêïõ ÷ñÞìáôïò êáé ãéá ôï ðëçììÝëçìá ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò óå ðáñÜâáóç êáèÞêïíôïò. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

ΣΔΟΕ: Καταργείται η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, το προσωπικό και οι εποπτευόμενοι φορείς της μεταφέρονται στην νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Αυτό προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 84/2019, με το οποίο καταργούνται γενικές γραμματείες κι ενσωματώνονται στις νέες δομές των υπουργείων.

Συγκεκριμένα, άρθρο 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται οτι:

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), (β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ., (γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ., (δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018 (Α΄5).

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211 ) σε συνδυασμό με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.